Afdeling Bergen Lb

Sinds 1977

PERSBERICHT

Verkeerslichten in Well, oversteek N271 veiliger.

De VVD in Bergen ijvert al jaren voor een veiliger oversteek van de Rijksweg in Well.

Het liefst zag de VVD de snelheid gereduceerd naar 50 km tussen de rotonde en de afslag Wezerweg.

In het verleden zijn er diverse ongelukken geweest en ook de oversteek om over te stappen van buslijn 83 (Nijmegen-Venlo) op buslijn 60 (Well-Venraij station) levert extra veel gevaar op, mede door het drukke vrachtverkeer (zandtransporten) van en naar de Wezerweg.

Diverse malen heeft de VVD bij de provincie aan de bel getrokken. Werkbezoeken van de VVD-statenfractie en verantwoordelijk gedeputeerde Erik Koppe hebben geleid tot het besef, dat het hier een zeer gevaarlijke situatie betreft. Aangezien op korte termijn er géén mogelijkheden zijn om een tweede rotonde aan te leggen of de Wezerweg op een andere manier te verbinden met de rotonde heeft de afdeling wegen van de provincie een andere oplossing. Het voorstel is nu om met verkeerslichten te gaan werken. Alleen op aanvraag springt het licht op rood en kan veilig worden overgestoken. De rest van de tijd staat het verkeerslicht voor de N271 op groen en kan het verkeer gewoon doorrijden.

De maatregel is tijdelijk, in afwachting van een definitieve oplossing over circa twee  jaar.

De VVD hoopt, dat de uitvoering zo snel mogelijk plaats kan vinden en gaat er vanuit, dat GS dan ook spoedig het groene licht voor deze tijdelijke oplossing zal geven.

 

VVD tegen belastingverhoging

Uit het nieuwe coalitieakkoord van CDA en PK blijkt dat deze partijen de burgers extra willen belasten. De VVD is tegen de extra verhogingen en vindt dat er gewoon op de uitgaven bezuinigd moet worden. Alle uitgaven tegen het licht houden en kijken of die wel noodzakelijk zijn kan volgens de VVD voldoende ruimte opleveren om de extra verhoging niet uit te voeren. Volgens de VVD zijn bijvoorbeeld via het energieplan, dat vorig jaar werd ingediend, voldoende middelen te genereren.

VVD vóór ondernemers, tegen reclamebelasting

Om de inkomsten van de gemeente nog verder te verhogen hebben CDA en PK het voornemen om reclamebelasting te gaan invoeren. De VVD is absoluut tegenstander van nog meer gemeentelijke belastingen. Zeker als hier alleen een grote groep ondernemers door wordt getroffen. Het nieuwe college ziet hen blijkbaar als interessante melkkoe.
In deze tijd, waarin ondernemers het toch al zwaar genoeg hebben om het hoofd boven water te houden, is een extra belasting onacceptabel.
Ook de leefbaarheid komt daarmee verder onder druk te staan. Immers als door deze lastenverzwaring ondernemers hun deuren moeten sluiten en er leegstand ontstaat, wordt het in onze gemeente onaantrekkelijker om te wonen en te winkelen. Een neergaande spiraal wordt daarmee ingezet. De VVD zal zich daartegen krachtig verzetten.

VVD niet in coalitie

Hoewel CDA en PK aan de VVD hebben gevraagd om mogelijk mee te doen in het nieuwe college, is het er niet van gekomen. De minimale voorwaarden die de VVD stelde, waren voor CDA en PK reden om het alleen te gaan doen. De VVD wilde namelijk géén extra belastingverhoging en was tegen invoering van een nieuwe belasting voor ondernemers. (zie elders in deze rubriek). De VVD gaat dus in de oppositie en zal het college zeer kritisch volgen om de belangen van de inwoners te beschermen.

Kiezers bedankt

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen was voor de VVD een tegenvaller. Terug van 4 naar 2 zetels. Halvering is geen pretje en is ook niet wat de VVD verdient. Ook alle VVD-ers die zich ingezet hebben voor de campagne waren teleurgesteld, dat alle goede zaken, die de VVD voor elkaar heeft gekregen de kiezer niet hebben kunnen overtuigen om weer op de VVD te stemmen. Het bestuur van de VVD is trots op al die mensen, die zich hebben ingezet voor een goed resultaat. Zij worden bedankt, maar nog meer gaat de dank uit naar de kiezers die het vertrouwen in de VVD hebben uitgesproken. Voor hen, maar ook voor alle ander inwoners van onze prachtige gemeente, gaan Frans Pekema en Wim van der Kwast hun uiterste best doen in de gemeenteraad.

  jvanveghel  logo laarakker  Logoleukermeer  hugho logo 
logo ecofuels  logo litjens